Doprinos zajednici

Rezultati društveno odgovornog poslovanja, više nego svi drugi poslovni uspjesi kompanije ukazuju na njenu pripadnost i aktivno djelovanje u društvu u okviru kojeg posluje.

Crnogorski Telekom konstantno ulaže napore u rješavanju ključnih društvenih izazova i nastoji da bude prisutan u svim oblastima koje su važne za crnogorsko društvo. Kompanija pruža podršku razvoju obrazovanja i kulture i ulaže u razvoj sporta kao oblasti koja je važna za razvoj zdravog, modernog i naprednog društva. Sa posebnom pažnjom kompanija brine o inkluziji osjetljivih grupa i radi na stvaranju jednakih mogućnosti za njihovo povezivanje i uključivanje u digitalno društvo. Pored posvećenosti same kompanije, naši zaposleni često daju i lični doprinos i time potvrđuju da briga o zajednici mora krenuti prije svega od pojedinaca, koji zajednički stvaraju duh društveno odgovorne kompanije i daju doprinos društvu u cjelini.

Naš cilj je da i dalje ulažemo u razvoj crnogorskog društva i posvećeno doprinosimo njegovom unaprijeđenju, jer jedino zajedničkim djelovanjem i težnjom ka postizanju odgovarajućeg balansa između ekonomskih i društvenih ciljeva, doprinosimo unaprijeđenju ukupnih uslova života našeg društva.