top prenos podataka

MIPNet usluge

Svojim korisnicima MIPNet omogućava korišćenje sledećih servisa:

VPN Intranet (Virtual Private Network site-to-site)

VPN Intranet je osnovni servis u MIPNet mreži kroz koji se kompanijama nudi ekonomičan, pouzdan i bezbjedan način za povezivanje geografski distribuiranih predstavništava kompanije u cilju realizacije privatne računarske mreže. VPN Intranet se može definisati kao nezavisna logička mreža u kojoj je povezivanje korisnika ostvareno putem mrežne infrastrukture koju svi korisnici dijele kao transportni resurs, ali u kojoj su za svakog korisnika ponaosob primjenjene iste polise pristupa i sigurnosti kao u privatnoj mreži. VPN Intranet model omogućava potpuno razdvajanje mrežnog saobraćaja kompanije od mrežnog saobraćaja drugih kompanija, povećavajući na taj način ukupnu bezbjednost ovog modela. Pouzdanost ovog modela je ostvarena visokim stepenom redundantnosti fizičke infrastrukture preko koje se obavlja transport mrežnog saobraćaja.

Extranet

VPN Extranet servis omogućava poslovnu kolaboraciju različitih kompanija kroz logičko povezivanje njihovih VPN Intranet-ova.

IP Sec usluga

IPSec servis omogućava bezbjedan pristup u VPN Intranet kompanije preko Interneta i pogodan je kako za mobilne korisnike/zaposlene tako i za povezivanje predstavništava kompanija lociranih širom svijeta.

RAS pristup – pristup u VPN preko Dial-up-a

Dial-Up servis omogućava pristup mobilnih korisnika/zaposlenih u VPN Intranet kompanije preko komutiranih linija sa brzinama 64kbps i 128kbps.

Integracija VPN Intraneta sa internetom

Servis omogućava povezivanje VPN Intraneta kompanije sa internetom pri čemu korisnik sam bira internet provajdera i sa njim ugovara finansijske i druge obaveze koje se odnose na usluge interneta.

VPN Intranet sa kvalitetom usluge (VPN site-to-site & QoS)

Servis omogućava klasifikaciju i prioritizaciju mrežnog saobraćaja po tipu aplikacija. Servis kvaliteta usluga koji je implementiran u MIPNet mreži prepoznaje četiri tipa saobraćaja: glasovni, multimedijalni, vremenski kritični i standardni. Aplikacije koje su kritičnije za poslovne procese organizacije dobijaju unutar mreže bolji tretman od drugih u slučaju potencijalnih zagušenja saobraćaja u mreži.

HELP DESK

Svojim korisnicima T-Com. obezbjeđuje tehničku, savjetodavnu i operativnu pomoć pri radu. Sve dodatne informacije o postojećim ili novim servisima kao i pomoć oko otklanjanja problema u radu pružaju se preko specijalizovane službe MIPNet Help Deska na bazi 24x7x365. Pri komunikaciji sa Help Deskom korisnicima su raspoloživi različiti kanali za komunikaciju:e-mail, Web i telefon.

INŽENJERING USLUGE KORISNICIMA MIPNet-a

Proaktivno nadgledanje i upravljanje mrezom i Monitoring Kvaliteta Servisa

T-Com Mrežni Operativni Centar kao dio servisnog paketa obezbjeđuje proaktivno upravljanje i nadzor mrežom. Na ovaj način se prati zadovoljenje parametara specificiranih sa korisnikom u ugovoru o Garanciji Nivoa Kvaliteta Servisa («Service Level Agreement»). Upravljačke platforme NOC-a omogućavaju:

  • 24/7 nadzor svih komponenti MPLS sistema,
  • detekciju kvarova na mreži i analizu potencijalnih problema

Upravljačke stanice mreže omogućavaju da T-Com Crne Gore proaktivno reaguje na potencijalne probleme u mreži i da ih preventivno otkloni prije nego što izazovu neželjene posledice.

Automatizovana Konfiguracija Servisa

Centralizovana platforma za automatizovanu konfiguraciju servisa omogućava smanjenje cijene implementacije MPLS IP VPN servisa i garantuje tačnost izvršenja poslovnog zahtjeva. Platforma takođe omogućava upravljanje ciklusom implementacije i odžavanja VPN servisa uključujući definisanje polisa utvrđenih sa korisnikom a koje se odnose na upravljanje VPN-om, zatraženi kvalitet servisa i postojanu provjeru stanja korisničkog interfejsa. Ovaj sistem do posebnog izražaja dolazi u slučaju da se korisnik odluči na «Managed Solution» interfejs prema MPLS mreži.

Inženjering usluga “Managed Service”

Usluga koja uključuje instalaciju T-Com rutera u prostorijama korisnika. Ruter predstavlja demarkacionu liniju između T-Com i korisnika u komunikacionom smislu. Iako služi za povezivanje korisnika na MPLS mrežu, odnosno služi za implementaciju interfejsa sa korisničkom mrežom, ruter je dio sistema upravljanja, nadzora i konfiguracije koji obezbedjuje TCG. «Managed Service» pozitivno utiče na opštu sigurnost sistema. Takođe omogućava kreiranje novog poslovnog modela koji se više ne zasniva na jednostavnom pristupu mreži već na servisima koji definišu tkzv. «dodatnu vrijednost».

Stranica je posljednji put ažurirana 07/09/2011