AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Isplata dividende akcionarima Telekoma za poslovnu 2017. godinu počinje u srijedu, 04. jula 2018. godine

Isplata dividende za poslovnu 2017. godinu akcionarima Crnogorskog Telekoma počeće u srijedu, 04. jula 2018. godine. Bruto iznos dividende po akciji je 0.10 EUR, će prilikom isplate biti umanjen za pripadajući iznos poreza na dobit za pravna lica, odnosno poreza na dohodak i prireza na porez za fizička lica, u skladu sa važećim propisima. Akcionari (fizička lica) svoje iznose mogu podići na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, uz lični dokument.

Na Redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma, održanoj 30. maja, odlučeno je da se dio dobiti ostvarene u finansijskoj 2017. godini u iznosu od 4.727.394 eura isplati akcionarima kao dividenda, odnosno bruto iznos od 0.10 EUR po akciji, dok će se dio dobiti u iznosu od 403.979 eura raspodijeliti u zadržanu dobit.

Dividenda će biti isplaćena akcionarima Crnogorskog Telekoma koji posjeduju akcije na dan održavanja Skupštine akcionara Crnogorskog Telekoma (30. maj) i donošenja Odluke o raspodjeli dobiti Kompanije.