AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Veliko interesovanje za konferenciju „Korak bliže gradovima budućnosti“


„Korak bliže gradovima budućnosti“ naziv je konferencije, koja je danas, u organizaciji Crnogorskog Telekoma okupila veliki broj učesnika. Tema konferencije o značaju digitalizacije i primjeni pametnih rješenja za razvoj ekonomije i društva izazvala je veliko interesovanje prisutnih, koji su bili u prilici da se upoznaju sa savremenim svjetskim trendovima u ovoj oblasti.


„Radujemo se što je današnja tema digitalizacija - jedan od najvećih savremenih trendova, koja mijenja naš način komunikacije, rada i življenja“, rekao je Nikola Ljušev, izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, koji je izrazio zadovoljstvo što Telekom predvodi ovako važan proces u Crnoj Gori, budući da su digitalizovana društva razvijenija i uspješnija od drugih. „Na ovaj način, još jednom pokazujemo da držimo korak sa najaktulenijim zbivanjima u svijetu. Digitalizacija označava početak modernog poslovanja i organizovanja, a informacione tehnologije i poboljšanje digitalne pismenosti čine život jednostavnijim i kvalitetnijim.“
On je podsjetio da je početkom godine Crnogorski Telekom potpisao Memorandum o razumijevanju i saradnji za digitalnu Crnu Goru sa Ministarstvom ekonomije, koji daje sistemsku podršku društvu da najbolje iskoristi prednosti koje donose tehnološke promjene.


Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije, Milan Srzentić, istakao je da potpisani Memorandum treba da doprinese unaprjeđenju investiciono-poslovnog ambijenta u oblasti elektronskih komunikacija, razvoju digitalnog društva, povećanju konkurentnosti ekonomije i boljem kvalitetu života građana. „Svijest o potrebi održivosti usmjerava moderne gradove prema optimizaciji svojih funkcija kroz upotrebu novih tehnologija. Tranzicija ka pametnim, održivim gradovima zahtijeva kolektivnu namjeru, saradnju i povjerenje između građana, države i ICT sektora. Da bi grad postao „pametan“ nijesu dovoljni uređaji, softveri i algoritmi - potrebna je i naša spremnost da prihvatamo promjene i jedinstvena vizija koju zajedno treba da pretočimo u stvarnost. U središtu cjelokupne vizije pametnog grada mora biti čovjek, građanin, sa svakodnevnim problemima, potrebama i mogućnostima”, kazao je Srzentić.

Na konferenciji su predstavljena neka od pametnih rješenja u Crnoj Gori, kao što su: pametni parking, pametno navodnjavanje koji su implementirani na području Podgorice, zatim monitoring kvaliteta vazduha i nivoa buke u Herceg Novom, o čemu su govorili Vuk Vukašinović i Radovan Vukotić iz Crnogorskog Telekoma. Takođe, predstavljena su i rješenja za e- ticketing, kao i bike - sharing, javno iznajmljivanje bicikala, prepoznatljiv i vrlo popular sistem u svijetu, koji bi uskoro trebalo da bude dostupan i u Crnoj Gori.


Takođe, bilo je riječi i o razvojnim konceptima i rješenjima kada su u pitanju pametna rasvjeta (smart lighting) i mreža punionica za električne automobile koju Crnogorski Telekom razvija u saradnji sa Dojče Telekom Grupom. Ova napredna rješenja predstavili stručnjaci iz Hrvatske, Dino Novosel i Njemačke, Andreas Bentz.
Govorili su o tome koliko je važna pametna rasvjeta, kako je implentirati, što znači za turistički atraktivnu destinaciju kakva je Crna Gora e-mobilnost, odnosno razvoj platforme za punionice za električne automobile, koja su rješenja za mrežu punionica i kolika je to šansa za gradove i vlasnike parking prostora.
Učesnici u diskusiji istakli su da su pametna rješenja velika šansa za razvoj gradova, da savremene tehnologije omogućavaju da stvari obavljamo brže, bolje i efikasnije, i građanima na taj način olakšavaju svakodnevicu.Huge interest in conference on “A Step Closer to the Cities of the Future “

„A Step Closer to the Cities of the Future” is the name of the conference, organized by Crnogorski Telekom, which gathered a large number of participants.
The topic of the conference on the importance of digitization and the application of smart solutions for the development of economy and society aroused great interest of attendees who were able to get acquainted with contemporary world trends in this field.

Nikola Ljusev, the CEO of Crnogorski Telekom expressed satisfaction that Telekom is leading such an important process in Montenegro, considering that digitized societies are more developed and more successful than others. “In this way, we have showed once again that we are keeping up with the most actual events in the world. Digitalization marks the beginning of modern business and organization, while information technology and the improvement of digital literacy make life simpler and more quality.”
He called to mind that at the beginning of the year, Crnogorski Telekom signed a Memorandum of Understanding and Cooperation for Digital Montenegro with the Ministry of Economy, which gives system support to the society to take the best advantage of technological changes.

State Secretary at the Ministry of Economy, Milan Srzentic, stressed that the signed Memorandum should contribute to the improvement of the investment and business environment in the field of electronic communications, the development of a digital society, the increase of economy competitiveness and better quality of citizens’ lives.
“Awareness of the need for sustainability directs modern cities towards optimizing their functions through the use of new technologies. The transition to smart, sustainable cities requires collective intent, cooperation and trust between citizens, the state and the ICT sector. In order for a city to become “smart”, devices, software and algorithms are not enough - our willingness to accept changes and a unique vision, which we need to put together into reality, is needed. At the heart of the overall vision of a smart city must be a man, a citizen, with everyday problems, needs and possibilities”, Srzentic said.

The conference presented some of the smart solutions in Montenegro, such as: smart parking and smart irrigation, which were implemented in the Podgorica area, as well as air quality and noise levels monitoring in Herceg Novi, which was discussed by Vuk Vukasinovic and Radovan Vukotic from Crnogorski Telekom. Also presented were the solutions for e-ticketing and bike-sharing, public bicycle renting, as a recognizable and very popular system in the world, which should soon be available in Montenegro.

Also discussed were the development concepts and solutions related to smart lighting and a network of chargers for electric vehicles, being developed by Crnogorski Telekom in cooperation with Deutsche Telekom Group. These advanced solutions were presented by experts from Croatia and Germany, Dino Novosel and Andreas Bentz, respectively. They talked about the importance of smart lighting, how to implement it, as well as how important e-mobility, that is, the development of a platform for electric vehicle chargers, is for an attractive tourist destination, such as Montenegro. They also discussed the solutions for the network of chargers and what an opportunity it is for cities and parking space owners.
Participants in the discussion pointed out that smart solutions are a great opportunity for the development of cities, that modern technologies enable us to do things faster, better and more efficiently, and thus make it easier for citizens to live their everyday lives.