korporativno baner

Odbor Direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja kompanijom. Odbor direktora upravlja i vodi poslove kompanije i vrši nadzor nad poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za upravljanje kompanijom. Aktivnosti Odbora direktora utvrđene su odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta a način rada je utvrđen Poslovnikom o radu Odbora direktora.

Članove Odbora bira Skupština akcionara Kompanije.

U skladu sa Statutom, Odbor Direktora Crnogorskog Telekoma A.D. ima 5 članova.

Ovlašćenja Odbora Direktora možete pronaći ovdje.