AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

USLUGA NEOPOZIVOG PRAVA KORIŠĆENJA OPTIČKIH VLAKANA

IRU usluga (eng. Indefeasible Rights of Use), u ovom kontekstu podrazumijeva neopozivo pravo korišćenja optičkih vlakana koje Crnogorski Telekom (u daljem tekstu Telekom) Korisniku predaje na ekskluzivnu upotrebu duž ugovorenih dionica u toku trajanja ugovornog perioda.

Korisnik IRU usluge u vezi sa optičkim vlaknima Telekoma je operator ovlašćen za pružanje usluga elektronskih komunikacija, na osnovu rješenja o upisu u registar operatora izdatog od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Telekom će zainteresovanim operatorima ponuditi korišćenje IRU usluge na zahtjevanim dionicama u slučaju postojanja tehničkih mogućnosti i u skladu sa svojim poslovnim planovima i interesima.

Optička vlakna koja su predmet IRU usluge po pravilu završavaju na optičkim distributivnim razdjelnicima (ODF) gdje se, po potrebi, može uspostaviti interkonekcija sa kolociranom opremom Korisnika ili sa telekomunikacionom opremom unutar transportne mreže Korisnika. Takođe, optička vlakna koja su predmet IRU usluge mogu završavati u tačkama interkonekcije Telekoma sa drugim operatorima u zemlji i inostranstvu. Optička vlakna koja završavaju na lokacijama unutar pristupne mreže Telekoma, tj. na lokacijama krajnjih korisnika u Crnoj Gori, nijesu predmet ponude u okviru IRU usluge.

Ugovorni periodi za IRU uslugu mogu biti 5, 10 ili 15 godina.

Za IRU uslugu Korisnik se obavezuje da plati Telekomu IRU naknadu za cijeli ugovorni period unaprijed. IRU naknada (Tabela 1) je izražena u EUR po dužnom metru jednog para optičkih vlakana za cjelokupni ugovorni period.

Ugovorni period IRU naknada za cjelokupni ugovorni period (EUR/m)
5 godina 4,30
10 godina 5,90
15 godina 6,45


Iznos IRU naknade naveden u Tabeli 1 ne sadrži PDV. Isti će biti obračunat od strane Telekoma u skladu sa važećim propisima.

Telekom Korisniku odobrava sljedeći dodatni popust na obim naručene IRU usluge (Tabela 2):

D - Dužina ugovorenih dionica (km) Popust na IRU naknadu
10 km ≤ D ≤ 100 km 25%
100 km ≤ D ≤ 200 km 40%
200 km ≤ D ≤ 300 km 50%
300 km ≤ D ≤ 400 km 60%
400 km ≤ D 65%


Popusti se primjenjuju za sve ugovorne periode. Korisniku se prilikom određivanja kategorije popusta uzima u obzir dužina dionice za koju podnosi zahtjev, kao i ukupna dužina ugovorenih dionica sa Telekomom u trenutku podnošenja zahtjeva. Korisnik, eventualnim prelaskom u kategoriju većeg popusta, ne stiče pravo na obračun dodatnog popusta za već ugovorene dionice. Primjer obračuna popusta možete pogledati ovdje.

Usluga održavanja optičkih vlakana

Uz IRU uslugu, Telekom Korisniku pruža i Uslugu održavanja optičkih vlakana koja su predmet IRU usluge, tj. Telekom Korisniku garantuje nesmetano funkcionisanje usluge u skladu sa ugovorenim parametrima kvaliteta koji se baziraju na odgovarajućim G.652 ITU-T preporukama, a u zavisnosti od tipa instaliranih optičkih vlakana na ugovorenoj dionici. U zavisnosti od potreba Korisnika, od vrste opreme koju namjerava da poveže na optička vlakna, od konkretnih dionica i njihovih dužina i sl, Telekom i Korisnik će dogovoriti neophodni set testova koje je potrebno obaviti prije primopredaje vlakana na upotrebu. Takođe, Korisnik i Telekom će zaključiti poseban ugovor o održavanju koji će uključivati i definisane parametre kvaliteta usluge.

Za Godišnju naknadu za Uslugu Održavanja, Telekom se obavezuje da Korisniku pruži usluge redovnog održavanja, otklanjanja kvarova i porpavke optičkih vlakana. Telekom će obezbijediti da se optička Vlakna održavaju efikasno i na način koji omogućava njihovo nesmetano korišćenje u skladu sa važećim standardima u oblasti elektronskih komunikacija.

Godišnja naknada za Uslugu održavanja iznosi 2,5% od fakturisane IRU naknade i obračunava se tokom cjelokupnog trajanja ugovornog perioda. Za prvu i poslednju godinu važenja ugovora iznos godišnje naknade je proporcionalan broju dana u toku godine tokom kojih je Telekom Korisniku pružao Usluge održavanja.

Usluga kolokacije

Telekom, opciono, Korisniku nudi i Uslugu kolokacije, koja podrazumijeva pravo na instaliranje, korišćenje i održavanje Kolocirane opreme u Telekomovim prostorima za kolokaciju, te njeno povezivanje na optička vlakna koja su predmet IRU usluge. Kolocirana oprema u smislu IRU usluge podrazumijeva opremu koja je u vlasništvu Korisnika ili je iznajmljena od strane Korisnika, a koja se koristi isključivo u vezi sa IRU uslugom.

Uslovi za pružanje Usluge kolokacije, uključujući obim i kvalitet primijenjenih usluga se ugovaraju zasebnim ugovorom. Telekom će održavati prostore za kolokaciju u skladu sa standardima u oblasti elektronskih komunikacija.

Naknada za kolokaciju sastoji se iz jednokratne naknade i godišnje naknade za korišćenje kolokacionog prostora. Jedinica za obračun Naknade za kolokaciju je Korisna površina, tj. površina potrebna za instalaciju i opsluživanje jednog standardnog telekomunikacionog ormana dimenzija 600 mm (W) x 600 mm (D) x 2200 mm (H).

Jednokratna naknada za Uslugu kolokacije iznosi 800,00 EUR po Korisnoj površini, ukoliko u Telekomovim prostorima za kolokaciju postoje slobodne Korisne površine, kao i zadovoljavajući kapacitet elektroenergetskih i klimatizacionih postrojenja dovoljan da opsluži Kolociranu opremu u skladu sa, od strane korisnika, dostavljenim specifikacijama opreme. Ukoliko je za smještaj Kolocirane opreme potrebno izvršiti adaptaciju u smislu građevinskih radova i/ili nadogradnje elektroenergetskih i klimatizacionih postrojenja ovaj iznos može biti uvećan za realne direktne troškove Telekoma.

Godišnja naknada za Uslugu kolokacije po Korisnoj površini u zavisnosti od trajanja ugovornog odnosa iznosi:

Ugovorni period Godišnja naknada za Uslugu kolokacije (EUR)
5 godina 6.720,00
10 godina 6.120,00
15 godina 5.520,00 


Iznos naknade naveden u Tabeli 3 ne sadrži PDV. Isti će biti obračunat od strane Telekoma u skladu sa važećim propisima. Za prvu i poslednju godinu važenja Ugovora iznos godišnje naknade je proporcionalan broju dana u toku godine tokom kojih je Telekom Korisniku pružao Usluge kolokacije.

Cijena električne energije je uključena u Godišnju naknadu za Uslugu kolokacije ukoliko potrošnja opreme Korisnika ne prelazi 2 kW/ormanu. Ako je potrošnja opreme Korisnika veća od navedene, Telekom će naplatiti Korisniku veću potrošnju na osnovu dokazanih i direktnih troškova. U zavisnosti od potreba Korisnika, od vrste opreme koju namjerava da poveže na optička vlakna, od karakteristika konkretnog prostora za kolokaciju i sl, Telekom i Korisnik će dogovoriti neophodni set testova koje je potrebno obaviti prije primopredaje kolokacionog prostora na upotrebu.

Takođe, Korisnik i Telekom će zaključiti poseban ugovor o održavanju kolokacionog prostora koji će uključivati i definisane parametre kvaliteta usluge.

Zahtjeve za korišćenje IRU usluge dostavljati na adresu:
Crnogorski Telekom A.D.
Direktorat za veleprodaju
Moskovska 29, Podgorica.