korporativno baner

Revizorski Komitet

Primarna uloga Revizorskog Komiteta jeste da pruži podršku Odboru Direktora u ispunjavanju njegovih odgovornosti, te je stoga Komitet naročito odgovoran da:

  • Nadzire i pruža savjetodavnu podršku u domenu kvaliteta i revizija koje se sprovode i servisa koje pružaju kako Interni tako i Eksterni revizori Kompanije,
  • Utvrdi adekvatnost rizika kod upravljanja Kompanijom, sprovede kontrolu procesa korporativnog upravljanja,
  • Izvrši pregled finansijskih izvještaja Kompanije, prije njihovog usvajanja od Odbora Direktora i prezentacije istog Skupštini akcionara Kompanije,
  • Prati usklađenosti kompanije, sa pravnim i regulatornim propisima.

Revizorski Komitet formira Odbor direktora, i sastoji se od najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) članova, od kojih svi posjeduju profesionalno znanje iz oblasti finansija.

Jedan od članova Revizorskog Komiteta mora biti finansijski ekspert.

Finansijski ekspert može biti računovođa ili revizor koji poznaje standardni set računovodstvenih pravila koja definišu osnovne smjernice za računovodstvo (GAAP), finansijske izvještaje kao i interne računovodstvene mehanizme kontrole što potvrđuje kroz svoje radno iskustvo.

Pravila o radu Revizorskog Komiteta koje je donio Odbor direktora, regulišu način njegovog funkcionisanja i izbor njegovih članova.