AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

nabavka

Tell me! Linija za prijave kršenja pravila usklađenosti

Informacije o potencijalnom kršenju internih pravila, neetičkom ponašanju, korupciji, I svim drugim kršenjima pravnih i etičkih principa možete prijaviti putem više kanala:

Crnogorskom Telekomu na:
E-mail: tell-me@telekom.me
Telefon: +382 020 433 444
Adresa: Ekspert za usklađenost, Moskovska 29 81000 Podgorica

Putem portala Deutsche Telekoma:
DT BKMS sistem