AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Telekom Tourist prepaid

Slobodan stil. 4G brzine.

500 GB

15 dana

5 €

1.000 GB

30 dana

10 €

MORE INTERNETA ZA SURF SLOBODNIM STILOM

Birajte Turistički pripejd paket sa 500 GB koji važe 15 dana (5 €), ili onaj sa uključenih čak 1.000 GB koji važe 30 dana (10 €). Gigabajte dobijate automatski čim aktivirate karticu, nije potrebna aktivacija.

Za sve što volite, sve što želite da podijelite!

Praktični detalji

Validnost gigabajta ističe petnaestog/tridesetog dana u ponoć. Promo ponuda važi za nove korisnike Tourist prepaid paketa do 30. 9. 2019.

Pripejd broj je aktivan 30 dana od aktivacije ili posljednje dopune. Slijedi 60 dana tzv. mirovanja kada broj možete aktivirati novom dopunom. Nakon toga broj više nije moguće aktivirati.


Produži validnost broja
Aktivacijom ovog dodatka produžavate validnost broja (i preostalog kredita) na 12 mjeseci, bez obzira na dopune.


Cijena dodatka je 12 eura. Nakon aktivacije, narednih 12 mjeseci dobijate po 1 euro kredita mjesečno. Ovaj kredite se može koristiti za pozive i poruke u mreži, a validnost mu je 30 dana.


Dodatak za produženje validnosti broja možete aktivirati u Super meniju / Monster opcije, pozovite *111#. Ili SMS-om, pošaljite poruku 12M na broj 1467.

Cijena poruke prema broju 1467 odgovara cijeni poruke u Telekom pripejd paketu. Cijene su sa PDV-om.

Telekom Tourist prepaid

Freestyle. 4G speed.

500 GB

15 days

5 €

1,000 GB

30 days

10 €

THE SEA OF INTERNET FOR FREESTYLE SURF

Choose Tourist prepaid package with 500 GB valid for 15 days (5 €), or the one with included as much as 1,000 GB valid for 30 days (10 €). You get the gigabyte as soon as you activate the card, no activation required.

For everything you love, everything you want to share!

Practical details.

The validity of gigabytes expires on the fifteenth/thirtieth day at midnight. Promo offer is valid for new users of Tourist prepaid packages until 30 September 2019.

Prepaid number is active 30 days following the activation or last top-up. It is followed by 60 days of the so-called stand-by when you can activate the number with the new top-up. After that the number can no longer be activated. Unless...


...You buy the add-on Extend Number Validity.
Activation of this add-on extends the validity of your number (and the remaining credit) for 12 months without adding any more credit. The price of the add-on is 12 euros.


Once you activate the add-on, every month (for the next 12 months), 1 euro of credit will be added to your account, available for spending on calls and messages within the network. Credit validity is 30 days.


Add-on for extending validity can be activated in the Super Menu / Monster Options, by calling *111#, or by sending an SMS 12M to the number 1467. Cost of an SMS towards 1467 corrensponds to the cost of an SMS in the Telekom Prepaid Package. Prices include VAT.

Туристический пакет предоплаты

Свободный стиль. Скорость 4G.

500 ГБ

15 дней

5 €

1.000 ГБ

30 дней

10 €

МОРЕ ИНТЕРНЕТА ДЛЯ СЕРФИНГА В СВОБОДНОМ СТИЛЕ

Выберите Туристический пакет предоплаты, который включает в себя 500 ГБ, со сроком действия 15 дней (5 €), или пакет, который включает в себя 1000 ГБ, со сроком действия 30 дней (10 €). Вы получаете гигабайты, как только активируете карту и дополнительная активация не требуется.

Для всего, что вы любите, для всего, чем вы хотите поделиться!

Практические детали

Срок действия гигабайтов истекает в пятнадцатый/тридцатый день в полночь. Промо-акция продолжается до 30 сентября 2019 года.

Ваш предоплаченный номер действителен в течение 30 дней с момента активации или последнего пополнения баланса. Затем начинается период, который называется период бездействия и длится 60 дней, когда номер можно активировать новым пополнением баланса. После этого периода номер не возможно снова активировать. Если...


... Купите надстройку Продли срок действия номера.
Активируя надстройку, вы продлеваете срок действия номера (и оставшихся денег на балансе) до 12 месяцев, независимо от пополнений. Цена услуги составляет 12 евро.


Активируя надстройку, каждый месяц (следующих 12 месяцев) вы получаете 1 евро на балансе за звонки, которые можно потратить на звонки и сообщения в сети. Срок действия 30 дней.


Вы можете активировать надстройку«Монстр» в меню «Супер» , позвонив по номеру * 111 #. или отправив текст: 12М на номер 1467. Стоимость сообщения на номер 1467 соответствует цене сообщения в предоплаченном пакете Telekom. Цены указаны с учетом НДС.

Telekom Tourist me parapagesë

Stil i lirë me shpejtësi 4G.

500 GB

15 ditë

5 €

1.000 GB

30 ditë

10 €

MË SHUMË INTERNET PËR SURF ME STIL TË LIRË

Zgjidhni paketën Turistike me 500 GB të cilat vlejnë për 15 ditë (5 €), ose atë në të cilën madje përfshihen 1.000 GB të cilat vlejnë për 30 ditë (10 €). Gigabajtet i përftoni automatikisht sapo të keni aktivizuar kartën, nuk ka nevojë për aktivizim të veçantë.

Për gjithçka që doni dhe gjithçka që dëshironi ta ndani!

Hollësi praktike.

Vlefshmëria e gigabajteve skadon në ditën e pesëmbëdhjetë/tridhjetë në mesnatë. Oferta promocionale vlen për përdoruesit e rinj të paketave Turistike me parapagesë deri në datën 30.09.2019.

Numri me parapagesë është aktiv deri 30 ditë mbas aktivizimit ose rimbushjes së fundit. Më pas vijojnë 60 ditë të ashtuquajtura të qetësisë brenda të cilës mund ta aktivizoni përsëri numrin me anë të një rimbushje të re. Mbas kësaj periudhe nuk keni mundësi që ta aktivizoni më numrin. Vetëm nëse...


...Blini shtojcën Zgjate vlefshmërinë e numrit.
Me aktivizimin e kësaj shtojce zgjasni për 12 muaj vlefshmërinë e numrit (dhe të kreditit të mbetur) pavarësisht nga rimbushjet. Çmimi i shtojcës është 12 euro.


Kur aktivizoni shtojcën, do tu mbërrijë në llogari për çdo muaj (në 12 muajt që vijojnë) 1 euro kredi, e cila mund të shpenzohet për thirrje dhe mesazhe në këtë rrjet. Vlefshmëria e kreditit është 30 ditë.


Shtojca për zgjatjen e vlefshmërisë mund të aktivizohet me anë të Super menusë / opsioni Monster, duke thirrur *111#, ose me SMS dërgoni mesazhin 12M në numrin 1467.
Çmimi i mesazhit në numrin 1467 i përshtatet çmimit të mesazheve të paketës Telekom me parapagesë. Çmimet janë me gjithë TVSH-në.