AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Univerzalni servis

Univerzalni servis je skup osnovnih elektronskih komunikacionih usluga propisanog kvaliteta koje su na teritoriji Crne Gore dostupne svim krajnjim korisnicima po pristupačnim cijenama, bez obzira na njihov geografski položaj. Univerzalni servis je posebno interesantan za naselja ruralnog karaktera i prigradska naselja u kojima do sada nije bilo fiksne telefonije.

Za operatora Univerzalnog servisa u Crnoj Gori izabran je Crnogorski Telekom ad. Crnogorski Telekom je u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za ocjenu opravdanosti zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem Univerzalnog servisa odgovoran za ispunjavanje svakog opravdanog zahtjeva korisnika za priključak na javnu elektronsku komunikacionu mrežu na fiksnoj lokaciji. Zahtjev je opravdan ako:

1. korisnik zahtijeva samo jedan priključak na javnu elektronsku komunikacionu mrežu na lokaciji prebivališta ili lokaciji obavljanja poslovne djelatnosti.

2. korisnik na lokaciji na koju se zahtjev odnosi ne može kod drugog operatora koristiti elektronske komunikacione usluge, koje odgovaraju uslugama iz opsega Univerzalnog servisa, pod uslovima koji su uporedivi sa uslovima usluga Univerzalnog servisa. Preko ovog priključka mogu se obavljati telefonski pozivi, prenos komunikacija putem telefaksa i pristup internetu sa garantovanom brzinom preuzimanja podataka od 384 kbit/s, odnosno brzinom slanja podataka od 128 kbit/s. Obezbijeđene su povoljnosti za korisnike: socijalno ugrožena lica, lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Pretplatnički ugovor

Cjenovnik

• Cijena priključka za socijalno ugrožena lica, lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom su u skladu sa Pravilnikom o načinu procjene pristupačnosti cijena usluga i posebnih paketa univerzalnog servisa za socijalno ugrožena lica, lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Dokumentacija koja je neophodna za aplikaciju za usluge iz oblasti Univerzalnog servisa:

  • Potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za priključak koji sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahtjeva, podatke o lokaciji gdje se želi izvršiti instalacija kao i podatke da li potencijalni korisnik pripada kategoriji socijalno ugroženih, lica smanjene pokretljivosti ili lica sa invaliditetom;
  • Potvrda o mjestu prebivališta koju izdaje Područna jedinica za upravne unutrašnje poslove ili filijala za upravne unutrašnje poslove MUP Crne Gore, odnosno izvod iz Centralnog registra Privrednog suda za pravna lica;
  • U slučaju da potencijalni korisnik pripada kategoriji socijalno ugroženih lica, lica smanjene pokretljivosti ili lica sa invaliditetom potrebno je da priloži i dokaz o tome sa potvrdom koju izdaje nadležni organ. Neophodnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Zainteresovani korisnici zahtjeve za priključak preko Univerzalnog servisa mogu da podnesu u T-Centru.

Preuzmite zahtjev za priključak.

Za dodatna pitanja pozovite Korisnički servis na 1500, ili posjetite najbližu poslovnicu.

Crnogorski Telekom objavljuje rezultate mjerenja parametara kvaliteta Univerzalnog servisa:


Stranica je posljednji put ažurirana 20/01/2017