Konkurs za društveno odgovorne projekte
„Za svako dobro“


Nagrađena četiri projekata u finalu konkursa
“Za svako dobro”

Detaljnije

Devet projekata u finalu konkursa “Za svako dobro”

 • Na konkurs prijavljeno 70 projekata
 • Podrška za najmanje tri projekta od posebne važnosti za zajednicu, u iznosu do 7 hiljada eura
 • Finale takmičenja 31. oktobra u hotelu Ramada

Detaljnije

Crnogorski Telekom AD Podgorica javno objavljuje pravila konkursa za društveno odgovorne projekte „Za svako dobro“.


PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori (u daljem tekstu: NVO).

Na konkurs se podnose projekti koji će doprinijeti dobrobiti zajednice, čija je realizacija planirana na teritoriji Crne Gore, a odnose se na sljedeće oblasti:

 • edukacija, kultura i umjetnost
 • zaštita životne sredine
 • socijalna inkluzija osjetljivih grupa, inkluzija i stvaranje jednakih mogućnosti za povezivanje i uključivanje u digitalno društvo

Kako bi se osigurala održivost, potrebno je da organizacija obezbijedi finansiranje najmanje 30% budžeta za projekat iz drugih izvora.

Poželjno je da projekti budu usaglašeni sa vrijednostima i oblastima djelovanja Crnogorskog Telekoma1  i da se realizuju korišćenjem informacionih tehnologija, ali to nije obavezan uslov za učešće. NVO može na konkursu da učestvuje samo sa jednim projektom.


IZNOS DONACIJA

Ukupna sredstva za realizaciju odabranih projekata iznose 21.000 eura. Komisija će odabrati najmanje tri projekta kojima će biti dodijeljena sredstva za realizaciju u maksimalnom iznosu od 7000 eura po projektu.


NAČIN PRIJAVE

Prijava na konkurs dostavlja se na popunjenom obrascu prijave, uz koji se podnosi sljedeća dokumentacija:

 • Ovjerena kopija rješenja o registraciji
 • Fotokopija Statuta
 • Fotokopija finansijskog izveštaja (potvrda o poreskoj prijavi, bilans stanja i bilans uspjeha)dostavljenog nadležnim organima za prethodnu godinu
 • Biografije koordinatora projekta i ključnih lica uključenih u rad na projektu
 • Popunjen formular za Izjavu ugovorne strane vezano za ugovor o donaciji sa Crnogorskim Telekomom
 • Potpisana klauzula o antikorupciji
 • Ostala dokumenta koja NVO smatra odgovarajućim za predloženi projekat (na primjer: pisma preporuke i pisma podrške ukoliko postoje).

Ovdje možete preuzeti Obrazac prijave, formular za Izjavu ugovorne strane i klauzula o antikorupciji ili slanjem zahtjeva na zasvakodobro@telekom.me

Prijavu sa pratećom dokumentacijom dostaviti na adresu: Crnogorski Telekom AD, Moskovska 29, 81 000 Podgorica, sa naznakom: „Prijava na konkurs Za svako dobro” ili mailom na zasvakodobro@telekom.me

Rok za dostavljanje prijava je 7. septembar 2014. godine.


ODLUČIVANJE O DONACIJAMA

Prilikom izbora projekata uzimaju se u obzir sljedeći kriterijumi:

 • Relevantnost problema i način na koji projekat rješava identifikovani problem u društvu (koliko je dati problem važan za društvo i da li su planirane aktivnosti pogodne za njegovo rješavanje)
 • Dobrobit koju će šira zajednica imati od projekta (tj. u kojoj mjeri realizacija projekta donosi dobrog za širu lokalnu zajednicu)
 • Aktuelnost i kvalitet projekta (inovativnost, izvodljivost – realistični ciljevi, aktivnosti i budžet, održivost )
 • Usaglašenost sa vrijednostima i oblastima djelovanja Crnogorskog Telekoma i stepen primjene savremenih tehnologija i komunikacija u realizaciji projekta
 • Stručnost koordinatora i ključnih lica uključenih u projekat
 • Veličinu ciljne grupe i način uključivanja (cilj je aktivno uključiti što više ljudi, ne samo pripadnike Nevladine organizacije/udruženja. Poželjno je da projekat ohrabri širu zajednicu na prepoznavanje i rješavanje problema)
 • Ostvarene rezultate nevladine organizacije u prethodnom periodu od dvije godine
 • Saradnja u realizaciji projekta sa drugim subjektima (druge organizacije, institucije, mediji itd)

Odbor za donacije koga čine zaposleni Crnogorskog Telekoma će na osnovu navedenih kriterijuma u roku od 45 dana od dana zaključenja konkursa sastaviti spisak projekata koji ulaze u uži izbor.

Projekti koji budu ušli u uži izbor će biti pozvani da prezentiraju svoje ideje pred Komisijom koja je sastavljena od predstavnika Crnogorskog Telekoma i eksternih članova. Komisija će odlučiti o najmanje tri najbolja projekta prostom većinom glasova.


ŠTO NIJE PODRŽANO KONKURSOM

Konkursom neće biti podržani:

 • Zahtjevi od strane pojedinaca (putovanja, studije, edukacija, profesionalni razvoj, učešce na konferencijama, ili slične aktivnosti)
 • Aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa
 • Aktivnosti Vlade, Vladinih agencija i jedinica lokane samouprave
 • Organizacije koje predstavljaju interese samo užih ciljnih grupa (npr samo za članove udruženja, bez uključivanja većeg broja ljudi)
 • Aktivnosti koje se odnose na propovijedanje ili zagovaranje odredene religije
 • Organizacije koje podržavaju sportove nasilnog karaktera (npr sportovi sa oružjem)
 • Organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje, etničku, polnu, rasnu, seksualnu, vjersku i druge vidove diskriminacije
 • Isključivo informisanje, treninge, seminare ili umrežavanje organizacija civilnog društva
 • Isključivo troškove putovanja, smještaja i ishrane, štampanje knjiga, i pokrivanje prethodno nastalih dugovanja NVO
 • Opremu (kompjutere, štampače i drugu kancelarijsku opremu i osnovna sredstva za rad), osim u izuzetnim slučajevima u kojima je oprema neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuje dalju održivost programa
 • Organizacije koje imaju dugovanja prema Crnogoskom Telekomu, koje su u pravnom sporu sa Crnogorskim Telekomom ili koje se nalaze na spisku zabranjenih dobavljača Dojče Telekom Grupe
 • Organizacije koje traže donaciju kao uslov za zaključenje poslovnog ugovora sa Crnogorskim Telekomom
 • Organizacije u kojima bi zaposleni Crnogorskog Telekoma imali lični interes od donacije
 • Organizacije u kojima bi članovi Komisije koja odlučuje o dodjeli donacija imali lični interes


OBJAVLJIVANJE REZULTATA KONKURSA

Crnogorski Telekom će o projektima koji uđu u uži izbor kao i o finalnim rezultatima konkursa obavijestiti javnost saopštenjem za medije, objavom na stranici www.telekom.me i na društvenim mrežama.

Pobjednici konkursa sa Crnogorkim Telekomom potpisuju ugovor o donaciji, a odobrena sredstva će biti uplaćena na račun primaoca donacije u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora. Primalac donacije je obavezan Telekomu dostaviti izvještaj o namjenskom korišćenju doniranih sredstava u roku koji će biti naznačen u Ugovoru o donaciji. Najviše 25% od ukupnog iznosa odobrene donacije je moguće iskoristiti za pokrivanje troškova koji nisu direktno vezani za predloženi projekat.

Za više informacija o konkursu, kontaktirajte nas na zasvakodobro@telekom.me1O Crnogorskom Telekomu na http://www.telekom.me/korporativne-vrijednosti.nspx