<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Detaljno objašnjenje računa

PRIMJER RAČUNA JE ILUSTRATIVAN

CRNOGORSKI TELEKOM A.D.

Adresa: Moskovska 29,
81000 Podgorica

Ime Prezime
Adresa
81000 Podgorica

Račun za fizička lica

Datum

01/11/2015

Telefonski broj korisnika

382xxxxxxxx

Broj računa

Exxxxxxxx

Korisnička šifra

1xxxxxxx

Informacije

Kontakt centar 1500

Fax

+ 382 20 433 801

RAČUN ZA TELEKOM MREŽU - 10/2015

Potrošnja Iznos (EUR)
Pretplate
48.80
Jednokratna i višekratna plaćanja
0.02
Usluge
11.10
Ostali popusti
-9.07
Ukupna potrošnja
50.85
Porez na dodatu vrijednost (PDV)
9.46
Ukupno
60.31
Rate (PDV je uključen u cijenu)
13.90
RAČUN ZA 10/2015: 74.21
Prethodni dug
0.64
UKUPNO ZA UPLATU:
74.83
 

Telefonski broj korisnika 382xxxxxxxx

Broj računa Exxxxxxxxx

Korisnička šifra 1xxxxxxx

Datum izdavanja računa 01/11/2015

Obračunski period 01/10/2015

 31/10/2015

Kontrolni broj0

Za uplatu
Iznos za navedeni obračunski period 74.21 Ukupan dug 74.83

CRNOGORSKI TELEKOM A.D

Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica PIB 02289377, PDV reg.broj 20/31-00049-4
CKB 510-103-22, Prva banka 535-6666-63, Hipotekarna banka 520-111-33
NLB Montenegrobanka 530-1258-22, Societe Generale Montenegro 550-111-41

Obavještenje korisnicima telekomunikacionih usluga
-Korisnik je u obavezi da ispostavljeni račun izmiri u roku od 15 dana od datuma izdavanja računa. Nakon isteka ovog roka ispostavljeni račun se smatra opomenom i bez upućivanja pismenog obavještenja. Ukoliko korisnik ispostavljeni račun ne izmiri u roku od 15 dana, računajući od dana kada je račun stekao svojstvo opomene, njegov pretplatnički broj će biti privremeno isključen, a u slučaju da u daljem roku od 20 dana, od dana privremenog isključenja, ne izmiri svoju dospjelu obavezu po računu, Crnogorski Telekom može trajno prekinuti pružanje komunikacione usluge. Na sve dospjele a u roku neizmirene račune, Crnogorski Telekom će obračunavati zateznu kamatu. Korisnik ima pravo prigovora na visinu ispostavljenog računa u roku od 8 dana od dana prijema računa s tim što se sedmi dan od dana izdavanja računa smatra danom prijema. Prigovor se podnosi u pisanoj formi nadležnom T- Centru ili putem pošte na adresu Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, Moskovska 29, 81000 Podgorica, sa naznakom za Korisnički servis.

Uputstvo za plaćanje računa telekomunikacionih usluga
Na izvještaju o uplati postoji mogućnost plaćanja: računa za tekući mjesec ili ukupnog duga.
Prilikom plaćanja obavezno naglasiti zaposlenom na šalteru koji iznos plaćate. Ukoliko vaš dug ne odgovara iskazanom dugu na računu provjerite da li ste u međuvremenu platili svoj dug, a ako i nakon toga postoji razlika u iskazanom dugu, za usaglašavanje se obratite na telefon 1500 Kontakt Centar.
Račun možete platiti: na šalterima Pošte i banaka sa priloženim računom; na platomatima u T-centrima; na J&A platomatima; trajnim nalogom; Premium karticom Hipotekarne banke u T-Centrima; korištenjem E-banking usluge; opštom uplatnicom u korist žiro računa Crnogorskog Telekoma, koji je odštampan na računu. Pri plaćanju obavezno upišite na uplatnici pretplatnički broj telefona, mjesec na koji se odnosi uplata u polju - poziv na broj. Uplata koja ne sadrži potrebne podatke smatra se nepravilnom a obaveza neizmirenom.
Detaljno objašnjenje stavki na računu možete pogledati na www.telekom.me

DETALJAN RAČUN ZA 10/2015:

KORISNIK: XXXXXXXXX

Iskorišćeni sekundi, SMS, MMS, MB – uključeni u pretplatu
Pozivi u Telekom mobilnoj mreži 10540.00
SMS u mreži 68.00
Pozivi u mreži 0.00
Pozivi ka svim mrežama u Crnoj Gori 12000.00
Pretplate
Iznos (EUR)
Smart Biznis 15 – pretplata 12.61
ADSL Fl@t 5-pretplata 18.40
Extra TV HBO paket 4.19
Extra TV Start paket 8.50
Mjesecna naknada za pristup mreži 5.10
Internet 5 00.00
Jednokratna i višekratna plaćanja
Iznos (EUR)
Kamata na neplaćeni račun 0.02
Usluge
Broj
poziva
Količina
Br.obr.
jedinica
Jed.cij.
obr.jed.
Cijena
(EUR)
Popust
(EUR)
Iznos
(EUR)
Prenos podataka (Internet potrošnja) 195 91685.2500 797.13760 0.00000 0.00 0.00 0.00
SMS ka inostranstvu Zona II (Evropa) 2 0.00 2.00000 0.10300 0.21 0.00 0.21
SMS u mreži 68 0.00 68.00000 0.02520 1.71 0.71 0.00
SMS ka m:tel mreži u CG 2 0.00 2.00000 0.02520 0.05 0.00 0.05
SMS ka Telenor mreži u CG 2 0.00 2.00000 0.02520 0.00 0.00 0.00
Besplatni specijalni brojevi (122,123,1500,...) 4 00:03:34 5.56670 0.00000 0.00 0.00 0.00
Pozivi ka inostranstvu Zona II (Evropa) 1 00:00:01 1.00000 0.85000 0.85 0.00 0.85
Pozivi ka Telekom mobilnoj mreži u CG 200 03:28:22 323.00000 0.10923 35.28 26.21 9.07
Pozivi ka Telekom fiksnoj mreži u CG 9 00:10:26 16.00000 0.10923 1.75 1.75 0.00
Pozivi ka m:tel mreži u CG 73 01:48:42 154.00000 0.10923 16.82 16.16 0.66
Pozivi ka Telenor mreži u CG 34 00:31:12 53.00000 0.10923 5.79 5.68 0.11
Ostali popusti
Iznos (EUR)
Pozivi u grupi (CUG) -9.07
Ukupna potrošnja
50.85
Porez na dodatu vrijednost (PDV) 21%
9.46
Ukupno
17.42
Rate
Iznos (EUR)
Sony Xperia M4 13.90

Plaćanje računa – Kako ispravno popuniti uplatnicu?

O čemu treba voditi računa?
Da bi uplata bila pravilno evidentirana, u polje “Poziv na broj odobrenja” treba unijeti korisničku šifru sa računa. Tako će uplatom biti zatvoren najstariji dug.
Isto pravilo važi i kada plaćate elektronski / online.
Račune uvijek možete platiti na automatima za plaćanje u T-Centrima, bez provizije i uplatnice.

Uputstvo za popunjavanje uplatnice

teleneo-extra-bold
teleneo-regular