Ovim standardom dodatno potvrđujemo našim korisnicima i svim drugim zainteresovanim stranama da smo pouzdan poslovni partner, da se prema informacijama postupa odgovorno, kao i da se koriste i distribuiraju profesionalno i sigurno.

Izjava o postojanju i funkcionisanju sistema upravljanja bezbjednošću informacijama u Crnogorskom Telekomu (384 KB)
Izjava o postojanju sistema menadžmenta kvalitetom u Crnogorskom Telekomu (345 KB)