<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Ovim standardima dodatno potvrđujemo našim korisnicima i svim drugim zainteresovanim stranama da smo pouzdan poslovni partner, da smo posvećeni kontinuiranom unapređenju kvaliteta usluga, a da se prema informacijama postupa odgovorno, kao i da se koriste i distribuiraju profesionalno i sigurno.

Izjava o postojanju integrisanog sistema menadžmenta u Crnogorskom Telekomu (325 KB)
teleneo-extra-bold
teleneo-regular