Ovim standardom dodatno potvrdjujemo našim korisnicima i svim drugim zainteresovanim stranama da smo pouzdan poslovni partner,da se prema informacijama postupa odgovorno, kao i da se koriste i distribuiraju profesionalno i sigurno.

Izjava o postojanju i funkcionisanju sistema upravljanja bezbjednošću informacijama u Crnogorskom Telekomu (384 KB)