Vlasnička struktura

Crnogorski Telekom a.d.

Podaci objavljeni na ovim stranicama odnose se na poslovne aktivnosti Crnogorskog Telekoma a.d.


Akcije
Osnovni kapital Crnogorskog Telekoma a.d. čini 47 273 940 običnih akcija na ime, čija je pojedinačna nominalna vrijednost 2,62001 EUR.

 

 

Većinski vlasnik Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica je HT Holding doo koji u svom vlasništvu ima 76.5283% akcija. 
Na dan 31.12.2022. godine, ostala pravna lica u ukupnoj strukturi kapitala učestvuju sa 10,9079%, dok fizička lica raspolažu sa 12.5008% akcija.
Akcije Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica uključene su u usluge depozitorija Centralnog Klirinškog Depozitarnog Društva. ISIN akcije glasi: METECGRA8PG0.

Vrijednost akcija na berzi možete vidjeti ovdje.