<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>


Dome, slatki dome!

Polisa osiguranja pokriva rizik od požara i drugih opasnosti uz limit nadoknade do 20.000 eura, kao i dopunski rizik izliva vode sa limitom pokrića do 1.000 eura. 

 

Praktični detalji 

Polisa počinje da važi od prvog u narednom mjesecu. Ukoliko korisnik ne plati račun, polisa se raskida dok račun ne bude plaćen.

Pristupnica za osiguranje stana (243 KB)
teleneo-extra-bold
teleneo-regular