<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Zona Balkan

Putujete u neku od zemalja Zapadnog Balkana? Opušteno, jer...   

 • Svi dolazni pozivi su besplatni – bez ograničenja
 • Koristite vašu domaću tarifu/opciju – tu ima nekih specifičnosti

Nije važno u kojoj ste mreži. Pogodnosti o kojima je riječ važe u svim mrežama.

side image

Jedinice

U zoni Balkan jedinice se troše na minute i SMS, a za internet dobijate dodatne gigabajte koji važe samo za zonu Balkan

Provjerite koliko interneta dobijate sa svakom opcijom

side image

Odlazni pozivi

 • Odlazni pozivi iz zone Balkan ka Crnoj Gori


  Svi pozivi ka Crnoj Gori – bez obzira na mrežu – tretiraju se kao pozivi ka drugim CG mrežama.

  Dakle, i pozivi ka Telekom mreži, i pozivi ka f&f brojevima – troše minute ka drugim/svim CG mrežama ako ih vaša tarifa/opcija ima. Ako ne, ili ako ih potrošite, naplaćuje se cijena poziva ka drugim CG mrežama koja važi za vašu tarifu/opciju u nacionalnom saobraćaju (20 centi/min).


  To praktično znači da...

  ... Ako imate opciju sa minutima u mreži, na nju ne možete računati u romingu.  

 

side image

Poruke

 • Poruke iz zone Balkan ka Crnoj Gori

  Ako vaša tarifa/opcija uključuje poruke ka svim CG mrežama, trošiće se poruke iz tog korpusa. Ako ne, ili ako ih potrošite, ove poruke se naplaćuju prema cjenovniku za poruke ka svim CG mrežama (5 centi).
side image

Internet

Sve internet opcije su dostupne i kompletan sadržaj trošite bilo u romingu u zoni Balkan, bilo u Crnoj Gori – gdje se zateknete.

Šta kad se potroše roming GB
Limit internet potrošnje u romingu u zoni Balkan
Provjera stanja

Cijene su sa PDV-om.
U zoni Balkan primjenjuju se obračunske jedinice koje važe za tarifu/opciju u nacionalnom saobraćaju.
teleneo-extra-bold
teleneo-regular