<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Za svako dobro 2019

Konkurs za društveno odgovorne projekte „Za svako dobro“


Crnogorski Telekom AD Podgorica javno objavljuje pravila konkursa za društveno odgovorne projekte „Za svako dobro“.
 

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja i fondacije) koje su registrovane u Crnoj Gori (u daljem tekstu: NVO). Na konkurs se podnose predlozi projekata (u daljem tekstu: Projekat) i predlozi idejnih rješenja (u daljem tekstu: Idejno rješenje), čiji razvoj i realizacija doprinose dobrobiti zajednice, i u čijoj se realizaciji primjenjuju digitalne tehnologije.

Projekat podrazumijeva detaljan opis projekta i njegovih ciljeva, veza sa prioritetima Konkursa, i detaljno razrađene plan finansija i plan i opis aktivnosti koje podnosilac Projekta realizuje u cjelosti.

Idejno rješenje podrazumijeva predlog razvoja određenog digitalnog rješenja čija su primjena i ciljevi u skladu sa prioritetima Konkursa, kao i plan održivosti predloženog digitalnog rješenja. Crnogorski Telekom u ovom slučaju zadržava pravo da, ukoliko ima daljeg interesa, na realizaciji razvoja i implementacije angažuje sopstvene ili eksterne eksperte, da utiče i usmjeri razvoj u onom pravcu za koji smatra da će na najbolji način zadovoljiti prioritete Konkursa i obezbijediti održivost rješenja.

Učesnik konkursa za idejno rješenje garantuje da je vlasnik predloženog idejnog rješenja, te da na dato idejno rješenje pravo iskorišćavanja ne posjeduje niti jedno drugo lice.

Učesnik konkursa koji bude izabran, obavezuje se da sva autorska prava prenese na Crnogorski Telekom, a naknada koju Crnogorski Telekom plati smatraće se cijenom za isto.

Oblasti podrške su:

 • Obrazovanje i kultura (medijska pismenost i korišćenje digitalnih tehnologija u službi obrazovanja svih generacija, edukacija mladih u STEM području – nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika, digitalne tehnologije u službi razvoja i promocije kulture)
 • Zaštita životne sredine
 • Inkluzija osjetljivih grupa i stvaranje jednakih mogućnosti za povezivanje i uključivanje u digitalno društvo

 

IZNOS DONACIJA

Ukupna sredstva za realizaciju odabranih Projekata i Idejnog rješenja iznose 30.000 eura. Telekom dodjeljuje sredstva za realizaciju u maksimalnom iznosu do 10.000 eura po projektu za najmanje dva projekta, i sredstva u maksimalnom iznosu do 10.000 eura za razvoj i realizaciju jednog idejnog rješenja. Kako bi se osigurala održivost odabranih Projekata, potrebno je da organizacija obezbijedi finansiranje najmanje 30% budžeta za projekat iz sopstvenih ili drugih izvora.

Primjer: ukoliko je ukupna vrijednost projekta 8.500 eura, organizacija obezbjeđuje iz sopstvenih ili drugih izvora 30% tog iznosa tj. 2.550 eura a Crnogorski Telekom obezbjeđuje preostalih 70% vrijednosti projekta tj. 5.950 eura. Ukoliko organizacija ne obezbijedi 30% sredstava, projekat neće biti razmatran.

Za dodjeljivanje sredstava za razvoj i realizaciju odabranog Idejnog rješenja ne zahtijevaju se dodatni izvori finansiranja. NVO može na konkursu da učestvuje samo sa jednim projektom, odnosno idejnim rješenjem.

NAČIN PRIJAVE
Prijava na konkurs dostavlja se na popunjenom obrascu prijave, uz koji se podnosi sljedeća dokumentacija u digitalnom formatu:

 • Rješenje o registraciji
 • Statut
 • Finansijski izveštaj (potvrda o poreskoj prijavi, bilans stanja i bilans uspjeha) dostavljen nadležnim organima za prethodnu godinu
 • Biografije koordinatora projekta i ključnih lica uključenih u rad na projektu
 • Popunjen i potpisan formular za Izjavu ugovorne strane vezano za ugovor o donaciji sa Crnogorskim Telekomom (skenirano)
 • Ostala dokumenta koja NVO smatra odgovarajućim za predloženi projekat (na primjer: pisma preporuke i pisma podrške ukoliko postoje)

Obrazac prijave, formular za Izjavu ugovorne strane i klauzula o antikorupciji može se preuzeti na ovoj stranici ili slanjem zahtjeva na pr@telekom.me. Prijavu sa pratećom dokumentacijom dostaviti isključivo mailom na pr@telekom.me.

Rok za dostavljanje prijava je 4. oktobar 2019. godine, do 12h.

 

ODLUČIVANJE O DONACIJAMA

Prilikom izbora projekata i idejnih rješenja uzimaju se u obzir sljedeći kriterijumi:

 • Relevantnost problema i način na koji rješavaju identifikovani problem u društvu (koliko je dati problem važan za društvo i da li su planirane aktivnosti pogodne za njegovo rješavanje)
 • Dobrobit koju će šira zajednica imati od realizacije projekta ili razvoja digitalnog rješenja (tj. u kojoj mjeri realizacija projekta donosi dobrog za širu lokalnu zajednicu)
 • Aktuelnost i kvalitet projekta ili idejnog rješenja (inovativnost, izvodljivost – realistični ciljevi, aktivnosti i budžet, održivost)
 • Usaglašenost sa vrijednostima i oblastima djelovanja Crnogorskog Telekoma i stepen primjene digitalnih tehnologija i komunikacija u realizaciji projekta ili razvoja idejnog rješenja
 • Stručnost koordinatora i ključnih lica uključenih u realizaciju projekta ili razvoj i realizaciju idejnog rješenja
 • Veličinu ciljne grupe i način uključivanja (cilj je aktivno uključiti što više ljudi, ne samo pripadnike Nevladine organizacije/udruženja. Poželjno je da projekat ohrabri širu zajednicu na prepoznavanje i rješavanje problema)

Odbor za donacije, koji čine zaposleni Crnogorskog Telekoma, će na osnovu navedenih kriterijuma u roku od 10 dana od dana zaključenja konkursa sastaviti spisak projekata i predloga za razvoj idejnih rješenja koji ulaze u uži izbor.

Dvije donacije za podršku realizaciji projekta biće dodijeljene na osnovu rezultata glasanja online zajednice.

NVO/udruženja čiji projekti i predlozi za razvoj idejnih rješenja budu ušli u uži izbor biće pozvani da prezentuju svoje ideje pred Komisijom koja je sastavljena od predstavnika Crnogorskog Telekoma.

Ekspertska komisija koju čine predstavnici Crnogorskog Telekoma donijeće odluku o dodjeli donacije za razvoj jednog Idejnog rješenja prostom većinom glasova.

 

ŠTA NIJE PODRŽANO KONKURSOM

Konkursom neće biti podržani:

 • Zahtjevi od strane pojedinaca (putovanja, studije, edukacija, profesionalni razvoj, učešce na konferencijama, ili slične aktivnosti)
 • Aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa
 • Aktivnosti Vlade, Vladinih agencija i jedinica lokalne samouprave
 • Organizacije koje predstavljaju interese samo užih ciljnih grupa (npr samo za članove udruženja, bez uključivanja većeg broja ljudi)
 • Aktivnosti koje se odnose na propovijedanje ili zagovaranje određene religije
 • Organizacije koje podržavaju sportove i hobije nasilnog i nehumanog karaktera (npr sportovi sa oružjem, borba životinja i sl.)
 • Organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje, etničku, polnu, rasnu, seksualnu, vjersku i druge vidove diskriminacije
 • Isključivo informisanje, treninge, seminare ili umrežavanje organizacija civilnog društva
 • Isključivo troškove putovanja, smještaja i ishrane, štampanje knjiga, i pokrivanje prethodno nastalih dugovanja NVO
 • Opremu (kompjutere, štampače i drugu kancelarijsku opremu i osnovna sredstva za rad), osim u izuzetnim slučajevima u kojima je oprema neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuje dalju održivost programa
 • Organizacije koje imaju dugovanja prema Crnogoskom Telekomu, koje su u pravnom sporu sa Crnogorskim Telekomom ili koje se nalaze na spisku zabranjenih dobavljača Dojče Telekom Grupe
 • Organizacije koje traže donaciju kao uslov za zaključenje poslovnog ugovora sa Crnogorskim Telekomom
 • Organizacije u kojima bi zaposleni Crnogorskog Telekoma imali lični interes od donacije
 • Organizacije u kojima bi članovi Komisije koja odlučuje o dodjeli donacija imali lični interes

 

OBJAVLJIVANJE REZULTATA KONKURSA

Crnogorski Telekom će o projektima i predlozima za razvoj idejnih rješenja koji uđu u uži izbor kao i o finalnim rezultatima konkursa obavijestiti javnost saopštenjem za medije, objavom na stranici http://www.telekom.me i na društvenim mrežama.

Pobjednici konkursa sa Crnogorkim Telekomom potpisuju ugovor o donaciji, a odobrena sredstva će biti uplaćena na račun primaoca donacije u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora. Primalac donacije je obavezan Telekomu dostaviti izvještaj o namjenskom korišćenju doniranih sredstava u roku koji će biti naznačen u Ugovoru o donaciji. Najviše 25% od ukupnog iznosa odobrene donacije je moguće iskoristiti za pokrivanje troškova koji nisu direktno vezani za predloženi projekat.

Odluke Ekspertske komisije i rezultati glasanja online zajednice su konačni i učesnici konkursa na njih nemaju pravo prigovora. Crnogorski Telekom zadržava pravo da predloži reviziju budžeta i aktivnosti predviđenih projektom, a na osnovu mišljenja i preporuka Komisije. Za više informacija o konkursu, kontaktirajte nas na pr@telekom.me.

 

Dokumenta za preuzimanje

teleneo-extra-bold
teleneo-regular